ALGEMENE VOORWAARDEN BVG HIJSMATERIALEN B.V.

 

Artikel 1 Algemeen 
1. In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt onder de koper verstaan de koper c.q. aspirant-koper en onder BVG HIJSMATERIALEN B.V. de verkoper c.q. aspirant-verkoper. 

2. Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de koper. 

3. De onderhavige voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen en leveringen en zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten. 

4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van BVG HIJSMATERIALEN B.V. uitdrukkelijk zijn bevestigd. 


Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 
1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van BVG HIJSMATERIALEN B.V.  zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Gegevens opgenomen in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, opgaven en dergelijke zijn niet bindend voor BVG HIJSMATERIALEN B.V. . 

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer BVG HIJSMATERIALEN B.V.  binnen vijf werkdagen, nadat zij de opdracht tot levering heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 


Artikel 3 Koopprijs 
1. Voor BVG HIJSMATERIALEN B.V.  is de koopprijs gebaseerd op de Europese euro, indien facturering desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de Europese euro en tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal BVG HIJSMATERIALEN B.V. , gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs in buitenlandse valuta. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 geschiedt iedere verkoop onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op het ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zal BVG HIJSMATERIALEN B.V.  gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs. 

3. Indien de oorspronkelijke koopprijs als gevolg van het eerste lid en/of tweede lid wordt verhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient dan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat BVG HIJSMATERIALEN B.V.  de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. 


Artikel 4 Levering en risico 
1. In alle gevallen reizen de zaken vanaf het bedrijf van BVG HIJSMATERIALEN B.V.  voor risico van de koper. 

2. De zaken reizen vanaf het bedrijf van BVG HIJSMATERIALEN B.V.  voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper. 

4. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer zullen worden geleverd, is het risico van niet goede, niet  tijdige en geen aankomst, evenals het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de koper. Wanneer de aflader casu qou degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft BVG HIJSMATERIALEN B.V.  het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden. 

5. Bij levering franco is BVG HIJSMATERIALEN B.V.  verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voortuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt)  terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de zaken daar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. 

6. Bij levering franco zowel als niet franco heeft BVG HIJSMATERIALEN B.V.  de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen. 

7. Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking vrij. Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen indien dat nadrukkelijk is overeengekomen en de verpakking in goede orde aan BVG HIJSMATERIALEN B.V.  wordt teruggezonden. 


Artikel 5 Levertijden 
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient BVG HIJSMATERIALEN B.V.  daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

2. Indien bij levering op afroep geen termijnen zijn gesteld, heeft BVG HIJSMATERIALEN B.V.  drie maanden na bestelling recht op betaling. Wanneer binnen drie maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft BVG HIJSMATERIALEN B.V.  het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen vijf werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maande niet overschrijden. 

3. Indien de af te leveren zaken niet afgehaald en/of in ontvangst worden genomen door de koper zullen zij voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen op een door BVG HIJSMATERIALEN B.V.  te bepalen locatie, waarna levering geacht wordt te hebben plaatsgevonden. 


Artikel 6 Kwaliteit 
1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoorts per handelseenheid betreft, het normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd. 


Artikel 7 Garantie 
1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en artikel 8, garandeert BVG HIJSMATERIALEN B.V.  de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken gedurende een termijn van zes maanden na de factuurdatum. 

2. De garantie geldt niet voor de levering van gebruikte zaken. 

3. De garantie vervalt indien de koper gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde zaken verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van BVG HIJSMATERIALEN B.V. .

4. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door; 
* ondeskundige opslag; 
* ondeskundige behandeling; 
* ondeskundige toepassing; 
* het nalaten van deugdelijk onderhoud; 
* het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen. 

5. Voor zaken welke niet door BVG HIJSMATERIALEN B.V.  zelf zijn vervaardigd, verleent BVG HIJSMATERIALEN B.V.  dezelfde garantie als haar leverancier op deze zaken aan haar verleent, echter met een maximum van de in lid 1 genoemde termijn. 


Artikel 8 Aanvaarding en reclame 
1. De controle op het stuktal van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend. 

2. Reclames met betrekking tot uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van het geleverde dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken, door de koper bij BVG HIJSMATERIALEN schriftelijk te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd. 

3. Reclames met betrekking tot niet uiterlijk zichtbaar gebrek en- of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen van het geleverde dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen en in ieder geval binnen de in artikel 7 lid 1 bedoelde termijn, door de koper bij BVG HIJSMATERIALEN B.V.  schriftelijk te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd. 

4. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien. 

5. Indien de reclame gegrond is, zal BVG HIJSMATERIALEN B.V.  te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na franco terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken, tenzij uitdrukkelijk een andere wijze van terugzending is overeengekomen. Tot verdere schadevergoeding is BVG HIJSMATERIALEN B.V.  niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed. 

Artikel 9 Niet toerekenbare tekortkoming 
1. BVG HIJSMATERIALEN B.V.  aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien hij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

2. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, im- en exportverboden en bedrijfsstoringen. 

3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is BVG HIJSMATERIALEN B.V.  te zijner keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koopovereenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de koper BVG HIJSMATERIALEN B.V.  daartoe schriftelijk aanmaant, is BVG HIJSMATERIALEN gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken. 


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 
1. BVG HIJSMATERIALEN B.V.  behoudt zich het eigendomsrecht van de aan den koper afgeleverde zaken voor, totdat al zijn vorderingen op de koper ter zake van de tegenprestatie voor door BVG HIJSMATERIALEN B.V.  aan de koper krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, ter zake van de 
tegenprestatie voor door BVG HIJSMATERIALEN B.V.  krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten; zijn voldaan. 

2. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid. 

3. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. Buiten dit geval is de koper gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van BVG HIJSMATERIALEN B.V.  te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar. 

4. BVG HIJSMATERIALEN B.V.  is hierbij de koper onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,– (éénduizend euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van BVG HIJSMATERIALEN B.V.  wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij BVG HIJSMATERIALEN B.V.  dit de koper heeft meegedeeld. 


Artikel 11 Betaling 
1. Tenzij anders is overeengekomen of anders op facturen van BVG HIJSMATERIALEN B.V.  staat vermeld, dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

2. Met ingang van de eerste dag na het verlopen van de in lid 1 bedoelde termijn is de koper voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor een geheel gerekend, dat de betaling nadien is uitgebleven, van rechtswege, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van één procent, onverminderd de opeisbaarheid. 

3. Indien BVG HIJSMATERIALEN B.V.  bij niet tijdige betaling zijn vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de koper gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke/gerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke kosten zullen vijftien procent van het te vorderen bedrag bedragen, doch in alle gevallen minimaal € 150,– (honderd vijftig euro) bedragen. 

4. Indien de koper met de betaling ten opzichte van BVG HIJSMATERIALEN B.V.  in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. 

5. Mocht BVG HIJSMATERIALEN B.V.  voor of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzing ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft BVG HIJSMATERIALEN B.V.  het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze à contant zou geschieden, 
dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan BVG HIJSMATERIALEN B.V.  op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidsstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling. 

6. De koper is jegens BVG HIJSMATERIALEN B.V.  gehouden tot onder lid 5 bedoelde zekerheidsstelling voor al wat hij jegens BVG HIJSMATERIALEN verschuldigd is, of zal worden ook indien BVG HIJSMATERIALEN B.V.  niet is overgegaan tot opschorting op stopzetting van zijn leverings- en respectievelijk andere 
prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningkosten en dergelijke aan de zijde van BVG HIJSMATERIALEN B.V.  gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de koper. 

7. Indien de koper met de betaling in gebreke is en BVG HIJSMATERIALEN B.V.  deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 10, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper. 

8. Door de koper gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en alle lopende rente. 


Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming van de koper 
1. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen drie werkdagen na daartoe door BVG HIJSMATERIALEN B.V.  in gebreke te zijn gesteld, is BVG HIJSMATERIALEN bevoegd de koopovereenkomst terstond zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding. 


Artikel 13 Toepasselijk recht 
1. Op de koopovereenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en wordt de toepassing van het Weense Koopverdrag van 1980 uitdrukkelijk uitgesloten. 


Artikel 14 Geschillen 
1. Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen koper en BVG HIJSMATERIALEN mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door het bevoegde kantongerecht of de bevoegde arrondissementsrechtbank waaronder de feitelijke vestigingsplaats van BVG HIJSMATERIALEN ressorteert. BVG HIJSMATERIALEN B.V. 
Pieter Hoebeeweg 82
3316 BT DORDRECHT

Datum : 02-03-2015